Past OPAI Meetings

 • 2016 - Baroda, Gujarat
 • 2015 - Bhubaneswar, Odisha 
 • 2014 - New Delhi
 • 2013 - Bangalore, Karnataka
 • 2012 - Amritsar, Punjab
 • 2011 - Kanpur, Uttar Pradesh
 • 2010 - Mumbai, Maharashtra
 • 2009 - Ahmedabad, Gujrat
 • 2008 - Gurgaon, Haryana
 • 2007 - Hyderabad, Andhra Pradesh
 • 2006 - Lucknow, Uttar Pradesh
 • 2005 - Chandigarh
 • 2004 - Guwahati, Assam
 • 2003 - Jalna, Maharashtra
 • 2002 - Madurai, Tamil Nadu
 • 2000 - Cochin, Kerala
 • 1999 - Chennai, Tamil Nadu
Button sidebar